מדיניות ביטולים והחזרים כספיים

מדיניות ביטולים

רכישת כרטיס וביטול עסקה

תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מופנים לנשים וגברים כאחד.

המשתתף יודע ומסכים כי ככלל, פעילות חברת OMAN (להלן: "החברה המארגנת"), לרבות קיום הריטריט "סוד סיני",
מושתתת על הון אישי, תרומות, תשלום השתתפות וכד׳ כמו גם על תשלום כניסה לאירועים.
פרטי החברה:

OMAN – עופר מאיר אנקורי
רחוב השקד 14, רשפון
טלפון: 052-8711051

 1. התשלום על ההשתתפות בריטריט יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, ביט או PAYBOX,
  יובהר כי התשלום עצמו יבוצע באמצעות מערכת סליקה חיצונית אשר תופעל על-ידי חברה חיצונית (להלן: "חברת הסליקה").
  מובהר כי על כל רכישה שתתבצע באמצעות חברת הסליקה יחולו הוראות תנאי השימוש של אתר חברת הסליקה.
  החברה המארגנת תפעל להתקשר עם חברת סליקה בעלת אישור לניהול מאגרי מידע ואבטחתם כנדרש לפי חוק הגנת הפרטיות תשמ״א, 1981 ואשר פועלת לפי תקני אבטחה מחמירים.
 2. כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע רכישות :
  -המשתמש  כשיר  לבצע פעילויות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל. המשתמש מצהיר ומאשר
    כי הוא כשיר לבצע הרכישות וכי הוא רשאי להתקשר עם "החברה המארגנת"
  -המשתמש אינו קטין והינו מעל גיל 18, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד הרשום ומאושר כדין בישראל
  – המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי
  _המשתמש הוא בעל תיבת דואר אלקטרונית (אימייל) ברשת האינטרנט ובעל כתובת פיזית בישראל.
 3. רכישת כרטיס מתבצעת באתר – נציגנו ייצרו איתכם קשר, נשלח אליכם אישור הזמנה, הנחיות הגעה והשתתפות במייל .
 4. בקשה לביטול עיסקה תתאפשר רק בהתכתבות במייל, ורק לאחר קבלת אישור ודאי מהחברה המארגנת, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע. 
 5. רכישת כרטיס השתתפות במהלך 7 ימי העסקים לפני תחילת האירוע לא תאפשר את ביטול הכרטיס.  
 6. מובהר ומוסכם כי מועד הריטריט לצורך סעיף זה מוגדר כמועד התחלת הריטריט, נכון למועד עריכת תקנון זה – 09.05.2023  (להלן: "מועד תחילת הריטריט").
 7. לאחר ביטול העסקה על ידי הרוכש כאמור לעיל, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי 5% דמי סליקה. 
 8. ככל והריטריט יבוטל מכל סיבה שאינה תלויה ב-"חברה המארגנת" כגון (אך לא רק):
  ביטול עקב מגפת הקורונה, תקנות חרום, אירועי מלחמה, פיגועים, גורם עליון – מג׳ור פורס (להלן: "ביטול כפוי"),
  וזאת עד מועד תחילת הריטריט לפי תקנון זה,
  יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול ודמי השתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון בסך 25%
  ולרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי החברה המנהלת לגבי הניכוי האמור. 
 9. למען הסר ספק, מנהלי האתר ו/או החברה המארגנת לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לרוכשים כתוצאה מרכישת הכרטיסים באתר ו/או כתוצאה מביטול אירוע או דחייתו וכל הסתמכות על קיום האירועים במועדים המתכוננים הינה באחריות הבלעדית של  הרוכש .
 10. הכרטיס הנרכשים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.


למידע נוסף או כל פנייה אחרת ניתן לכתוב אלינו באמצעות מייל לדוא"ל:
info@secretsinai.com

חזרה לתחילת הדף